De asemenea, este asigurată transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2021/2167 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite şi de modificare a Directivelor 2008/48/CE şi 2014/17/UE, mai arată comunicatul de presă al Guvernului.

Pentru a asigura o supraveghere eficace şi eficientă a administratorilor transfrontalieri de credite, actul normativ creează un cadru specific destinat cooperării între autorităţile competente ale statului membru de origine şi cele ale statului membru gazdă şi, după caz, autorităţile competente ale statului membru în care a fost acordat creditul. Acest cadru permite schimbul de informaţii, realizarea de inspecţii, furnizarea de asistenţă şi comunicarea rezultatelor controalelor şi ale inspecţiilor, precum şi a tuturor măsurilor adoptate.

Potrivit OUG, administratorii de credite trebuie să obţină o autorizaţie în statul membru de origine înainte de a începe să desfăşoare activităţi pe teritoriul României. În situaţia administratorilor de credite din România, autorizaţia este acordată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

Condiţiile de acordare şi actualizare a unei autorizaţii în calitate de administrator de credite asigură faptul că membrii organului de conducere sau administrativ al acestuia nu au înscrise în cazierul judiciar infracţiuni relevante legate, printre altele, de infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni privind activităţi financiare, spălarea banilor, fraudă sau infracţiuni împotriva integrităţii fizice şi nu fac obiectul unei proceduri de insolvenţă şi nici nu au fost declaraţi anterior în stare de faliment, cu excepţia cazului în care au fost reabilitaţi în conformitate cu dreptul intern.

Pentru protejarea debitorilor, OUG conţine prevederi referitoare la condiţiile pe care cumpărătorii de credite şi administratorii de credite trebuie sa le respecte în interacţiunile lor cu debitorii:

– să acţioneze cu bună-credinţă, în mod echitabil şi cu profesionalism;

– să le ofere debitorilor informaţii care să nu fie înşelătoare, neclare sau false;

– să respecte şi să protejeze informaţiile personale şi dreptul la viaţă privată al debitorilor;

– să nu hărţuiască, constrângă sau influenţeze în mod nejustificat debitorii;

– să furnizeze debitorului informaţii după transferul drepturilor unui creditor şi înainte de prima colectare a datoriilor, sau ori de câte ori debitorul cere acest lucru, cu privire la cesiune, administratorul de credite, furnizorul de servicii de administrare a creditelor, sumele datorate, numele, adresa şi datele de contact ale autorităţilor competente.

Creditorii au obligaţia de a avea politici şi proceduri adecvate în virtutea cărora să depună eforturi pentru a aplica, dacă este cazul, o restructurare rezonabilă datorată dificultăţilor financiare înainte de a demara procedura de executare silită şi constau în următoarele:

– refinanţarea totală sau parţială a contractului de credit;

– modificarea termenelor şi condiţiilor existente ale unui contract de credit, care include: prelungirea duratei contractului de credit, modificarea tipului de contract de credit, amânarea plăţii tuturor sau a unei părţi a ratelor de credit pentru o anumită perioadă sau schimbarea ratei dobânzii;

– oferirea unei perioade fără plăţi, plăţi parţiale, conversii monetare sau iertarea parţială de datorie şi consolidarea datoriilor;

De asemenea, pentru a asigura respectarea normelor privind protecţia debitorului şi a celor privind protecţia datelor cu caracter personal, solicitantul trebuie să instituie cadre adecvate de guvernanţă şi mecanisme de control intern, precum şi proceduri corespunzătoare de înregistrare şi soluţionare a plângerilor, care să fie supravegheate. În plus, administratorii de credite trebuie să aibă instituite proceduri adecvate de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, mai spune sursa citată.

ANPC va institui o listă actualizată, pusă la dispoziţia publicului pe site-ul autorităţii, care să asigure transparenţa în ceea ce priveşte numărul şi identitatea administratorilor de credite autorizaţi, inclusiv cei autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene care prestează servicii pe teritoriul României.

Aceste măsuri vor conduce la creşterea nivelului de protecţie a consumatorilor ca urmare a reglementării activităţii administratorilor de credite şi cumpărătorilor de credite ai drepturilor unui creditor ce decurg dintr-un contract de credit neperformant.