”Curtea de Conturi a demarat procesul de publicare pe pagina de internet a instituţiei ( www.curteadeconturi.ro ) a tuturor rapoartelor de audit aprobate de Plen, pentru ca rezultatele misiunilor desfăşurate de auditorii publici externi să fie cât mai accesibile cetăţenilor şi altor părţi interesate. Astfel, pe site-ul Curţii, la secţiunea Rapoarte de audit/Rapoartele misiunilor proprii efectuate după data de 1 ianuarie 2023, vor fi încărcate într-o primă fază 690 de documente, din care 567 sunt rapoarte de follow-up, 117 – rapoarte de audit financiar şi 6 rapoarte de audit de conformitate”, transmite instituţia.

Publicarea rapoartelor şi a sintezelor acestora este o măsură stipulată în noul Regulament privind activitatea de audit public extern şi reprezintă o componentă a etapei de valorificare a rezultatelor activităţii de audit.

Celelalte etape de valorificare prevăzute în Regulament sunt: 

– informarea conducerii entităţii auditate cu privire la rezultatele auditului şi, după caz, stabilirea de recomandări în sarcina entităţilor auditate, certificarea conturilor, inclusiv prin solicitarea aplicării măsurii de suspendare din funcţie a persoanelor învinuite de săvârşirea de fapte cauzatoare de prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate în urma misiunilor de audit efectuate, până la soluţionarea definitivă a cauzelor în care sunt implicate;

–  dispunerea măsurii de blocare a fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată utilizarea nelegală ori ineficientă a acestora;

–  sesizarea organelor în drept, inclusiv a organelor de urmărire penală, în situaţia în care s-a constatat existenţa unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii şi, după caz, informarea entităţii auditate sau a organului ierarhic superior.

Potrivit Regulamentului, rapoartele de audit care nu au caracter public sunt cele care conţin informaţii clasificate, în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu şi cu reglementările Curţii, precum şi cele care fac obiectul propunerii de sesizare a organelor de urmărire penală.

”Prin publicarea tuturor rapoartelor de audit şi a rezultatelor misiunilor de follow-up prin care verificăm modul de implementare a recomandărilor, Curtea de Conturi a României dă dovadă de maximă transparenţă în relaţia cu cetăţenii, cu entităţile auditate şi cu toate părţile interesate de activitatea noastră. Este meritul întregului Plen al Curţii care a aprobat noul Regulament în deplină conformitate cu principiile de responsabilitate şi transparenţă prevăzute în standardele internaţionale de audit”m afirmă Mihai Busuioc, preşedintele Curţii de Conturi.